VOLBE 2002

KEHO BE VOLIL MORAVSKÉ NÁROD?

MDS

volebni spote z TV (2.  = čásť)

Proč je na Moravě větší nezaměstnanost???

Proč se zakazuje moravská národnost???

Proč se Moravě jen slibuje???

V tomto státě nežijí jen Češi…

Proč je Morava rozbitá na kraje???

Pragocentrismus pokračuje i v „demokracii“

Chceme zpět vlastní zemi!!!

Moravané, každý národ má jen to, co si vybojuje!!!

volte jedinou moravskou stranu ve volbách

volte

MORAVSKOU DEMOKRATICKOU STRANU!!!

volte č. 24!!!

A o tom co to je

 

komentátor: Moravská demokratická strana nabízí jednoduché a přitom ověřené řešení spousty problémů, které voliče momentálně pálí.

Ivan Dřímal: Naším specifikem je především důraz na důsledné řešení a změnu územně správního uspořádání, to znamená uspořádání spolkové, které existuje také všude kolem nás, odpovídá tedy nejenom historii, ale i moderním spolkovým trendům

komentátor: Jedno z volebních hesel Moravské demokratické strany, které se jí daří beze zbytku naplňovat je:

S moravskou stranou už nejste stranou.

 

 

HSMS na kandidátkáx SŽJ

 

KEHO BE EŠČE VOLILA MORAVA?

z kandidujicix stran? te, kery oznávajó moravské národ a só pro obnoveni země Morave (země Moravskoslezské):

Českó strano národně sociálni

Národně demokratickó strano

Republikáne

Republikáne Miroslava Sládka

Rómskó občanskó iniciativo

nebo te, kery só pro obnoveni země Morave (země Moravskoslezské):

Cesto změne

Českó pravico

Strano venkova – spojeny občansky síle

Strano zdravyho rozomo

nebo te, kery oznávajó moravské národ (ale pro obnoveni země Morave nésó jednoznačně nebo só dokonce proti):

Akce za zrošenii senáto a protivá vetunelováni dúxodovéx fondu

Demokratickó ligo

Humanistickó alianco

Strano demokratickyho socialismo (kandidoje jenom v Čexáx)

Volbo pro bodócnosť

z dnešnix parlamentnix stran? ČSSD!

 

ROZHODNĚ NEVOLIT

(podle aktuálni prezentace volebnix stran)

ODS !!!

Koalica

KSČM !!!

Naděje !!!

ODA !!!

RADŠI NEVOLIT

(nečekéme od nix pomoc pro Moravo)

Strana zelenéx

Pravé blok

Sdroženi nezávisléx kandidátu

 

ODPOVĚDI NA OTÁZKE O MORAVĚ (rozeslany 29.-30. 5. 2002 většině neparlamentnix stran:

Textové pole: Jaký je názor Vaší strany na občany ČR hlásící se k moravské národnosti?
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30
Každý má právo na takovou národnost, kterou se cítí být, včetně moravské.
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Stejný jako na občany ČR hlásící se k české, slovenské, německé či jiné národnosti. 
Cesta změny Jiří Lobkowitz 2002-06
Jednou z priorit našeho programu je silná decentralizace tohoto státu, to znamená maximální přenesení kompetencí (zejména finančních) na jednotlivé kraje, tedy i kraje moravské. Je důležité, aby o správě daní z příjmů vybraných v jednotlivých krajích rozhodoval také kraj sám, čemuž tak v současné době není.
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Nemáme nic proti občanům hlásícím se k moravské národnosti. Myslíme si, že každý člověk žijící na této zemi má výsostné právo hlásit se k jakémukoli etniku či národnosti.
Republikáni Miroslava Sládka Miroslav Sládek 2002-06-13
My jsme byli jedinou politickou stranou, která vážně myslela svůj návrh na spolkové uspořádání tehdy ještě Československa, potom České republiky, to znamená spolkové země Česká, Moravskoslezská a Praha se zvláštním statutem jako má třeba Washington D. C., byli jsme tedy proti šachům s okresy a kraji, takže bychom samozřejmě tento návrh podpořili, jenom nás hrozně mrzí to, že se vlastně díky některým pseudomoravským ministraničkám rozptylují hlasy a že z toho nakonec mají největší prospěch právě pragocentristé.
Samozřejmě náš názor na moravskou národnost s tím souvisí.
Takže vlastně moravská národnost je věc legitimní a že je v pořádku, když se k ní lidé hlásí?
Republikáni Miroslava Sládka Miroslav Sládek 2002-06-13
Určitě.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Považuji to za normální, když se někdo hlásí k moravské národnosti. Já osobně to vnímám jako svobodné rozhodnutí každého člověka. Při posledním sčítání lidu jsem se třeba já přihlásil k české národnosti, moje žena k moravské. Našim dětem jsme napsali národnost českomoravskou, protože jsme to tak cítili.
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13
My se hlásíme k principu zemského uspořádání. My bereme v potaz moravskou národnost, uznáváme ji. Uznáváme.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
Dneska už v podstatě nemůže občan Český republiky říct, jestli je Moravan nebo Čech, tady jde vo to, že Moravané vlastně bydlí tady, Češi vlastně na Moravě, ale je jasný, že každej má nějakou národní hrdost, takže spousta lidí se hlásí samozřejmě k Moravě.
Měli by být podle Vás Moravané uznáni druhým státotvorným národem ČR (podobně jako Slováci v Československu) - tj. jste pro federalizaci ČR?
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30 
Nepovažujeme za nutné zavádět federativní uspořádání ČR. České země a Morava patřily historicky k jednomu jazykovému a kulturnímu bloku již ve středověku, zatímco Slovensko patřilo již k bloku jinému (uherskému). Proto bylo federativní uspořádání více potřebné než v případě Čech a Moravy.
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30
Jsme proti federalizaci, Morava nebyla nikdy státem, ale zemí.
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Jsme pro ČR založenou na občanském principu, tzn. nejsme pro federalizaci ČR. Záleží na každém občanovi, zda bude či nebude uznávat Moravany jako druhý státotvorný národ ČR.
Strana venkov – spojené občanské síly Veleba* 2002-06-06
Náš názor je, že je naprosto špatný uspořádání veřejný správy (mluvím o reformě) - mělo být zemský zřízení, země Čechy, Morava, Slezsko, Praha, to zkrátka mělo být, Morava měla mít jiný postavení ... mělo to být udělaný přes zemský zřízení, tím by se eliminoval pragocentrismus. 
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Záleží především na Moravanech samých jaké postavení si vydobyduo demokratickými prostředky ve společenství svých sousedů, Čechů, Slováků, Poláků aj. Neočekávejte odnikud žádnou pomoc, vše je ve vašich rukách. Povinností většiny v demokratické občanské společnosti je uznávat práva menšin, respektovat je a chránit. Jedině vzájemná různorodost obohacuje společnost jako takovou a přispívá k jejímu zdravému vývoji.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Otázky ohledně moravanství jsou v podstatě příznivé pro další vývoj, jak ho jako Republikáni vnímáme. Prokázali jsme to ještě jako členové SPR-RSČ, když jsme vytvořili moravskoslezský zemský sněm. A ohledně federalizace – pravděpodobně bysme dnešní moravský problém tímto způsobem neřešili. Vždy jsme ale prosazovali uspořádání na základě historických hranic, zemi Moravskoslezskou, zemi Českou – a aby nebyla dualita, i třetí zemi – Prahu se zvláštním statutem, bohužel došlo k státoprávnímu uspořádání takovému, jaké je, ale myslím si, že stejně v budoucnu v rámci případného vstupu do Evropské unie bude nutná úprava krajů.
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
Jedním z hlavních bodů v programu Humanistické aliance je přímá demokracie, tedy chceme, aby o zásadních otázkách týkajících se budoucnosti této země rozhodovali sami občané. Pokud by se našel dostatečně velký počet lidí žádajících změnu uspořádání naší republiky, nechali bychom na toto téma vypsat referendum.
Republikáni Miroslava Sládka Miroslav Sládek 2002-06-13
Ano.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Co to je uznáni? Kým? Pokud občané ČR žijící na Moravě dokážou ve všech moravských krajích prosadit 51%-y přání, aby existovalo zemské uspořádání, a pokud se dokážou shodnout na tom, které město  bude správním centrem takové země, budu pak pro takové zemské (federální) uspořádání rád v referendu hlasovat.
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13*
	My jsme pro spolkové uspořádání, jinak pro uznání národa jsme.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
Měla by existovat federace. Proč ne, dyť je národ moravský. Vycházíme i z historie, která tady je. Proč by neměla existovat federace?	
Nebo by Moravané měli být uznáni největší národnostní menšinou - tj. jste proto, aby stát podporoval dotacemi a jinak kulturní a jiné projekty občanů moravské národnostní menšiny (podobně jako podporuje kulturní a jiné projekty Rómů, Slováků, Poláků, Němců aj.)?
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30 
Ano. Vzhledem k počtu Moravanů by měla být také podpora moravských projektů úměrně vyšší než podpora např. německé nebo polské menšiny.
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30
Podpora moravské kultuře: ano 
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Jsme pro podporu všech smysluplných kulturních a jiných projektů. 
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Jsme pro podporování kulturních i jiných smysluplných projektů občanů moravské národnosti.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Já sám se hlásím k moravské národnosti,  protože bydlím na Vysočině. Po roce 1990 byla moravská národnost módní záležitostí. Teď, když proběhlo poslední sčítání lidu a dotazoval jsem se svých známých a přátel, kteří se předtím k moravské národnosti hlásili, nic v tom nespatřují - neřekl bych, že tady probíhá odnárodňování, ale je potřeba, poukazovat na pozitivum moravské národnosti, na určitou historickou hrdost. 
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
Viz odpověď na předchozí otázku.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Jakkoliv bych byl pro federalizaci, nepodporoval bych cestu oddělení národů, ale spíše naopak. Snad to plyne z toho, že jsme v rodině našim dětem "přidělili" českomoravskou národnost. Myšlenka národnostní menšiny je zcestná. Bavit bychom se o ní mohli po vzniku Moravsko-slezské země. Určitě by v ní žilo velké množství Čechů, kterým by na takovou podporu ze strany Země vznikl nárok (a podobně Moravákům v České zemi). 
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13*
Samozřejmě že jsme a chtěli bysme zvýšit i podporu Slováků jako bratrského národa.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
Já si myslím, že Moravané jsou majoritní společností, i Češi jsou majoritní společností.
Uděláte něco pro zastavení odnárodňování Moravanů v ČR? V době od roku 1991 každoročně ubylo asi 100000 národnostních Moravanů.
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30 
Jsme přesvědčeni, že odnárodňování Moravanů je otázkou jich samotných - jejich uvědomění a také toho, ke které národnosti se sami hlásí. Jakýkoliv zásah státu do tohoto procesu bychom považovali spíše za škodlivý (pro Moravany). 
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30
Zastavení odnárodňování Moravanů je věcí Moravanů. Nebudeme jim v tom bránit, ale ani to dělat za ně.
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Neporozuměl jsem otázce. 
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Pro zastavení odnárodňování Moravanů nemůžeme udělat nic, neboť na to nemáme právo. Býti či nebýti Moravanem je osobní věcí každého občana, který se na Moravě narodil, nebo tam pracuje anebo tam bydlí. Jak by se vám líbil násilný scénář, který by nutil občany být Moravany? Nám rozhodně ne.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Problém Moravy bych neřešil jako problém národnostní menšiny, ale, jak jsem říkal, zvolil bych nové státoprávní, zemské uspořádání, v němž by byla země Česká, země Moravskoslezská a Praha se zvláštním statutem. Po vstupu do Evropské unie jsou naše kraje příliš malé a bude je nutné upravit, a my prosazujeme zemské uspořádání.
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
Jistě. Pokud ucítíme, že Moravané skutečně cítí tuto skutečnost jako problém, budeme se s nimi snažit najít řešení tohoto problému.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Proč? O tom přece rozhodují lidé sami, k jaké národnosti se přihlásí. Myslíte si snad, že by měl stát zakázat komukoliv změnit kdykoliv svou národnost?
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13*
Jsme proti odnárodňování, podporujeme moravský princip.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
To záleží čistě jenom na Moravanech, my se můžeme snažit o podporu, aby se zamezilo odnárodnění.
Uděláte něco pro školství na Moravě, aby se lidé na Moravě mohli o Moravě učit ve školách, aby věděli, že do 60. let 19. století se k české národnosti na Moravě téměř nikdo nehlásil?
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30 
VPB je přesvědčena o nutnosti kvalitního školství a historii považuje za učitelku moudrosti. Velmi si vážíme historického odkazu Moravanů (J.A.Komenský, Moravští bratří, Bible kralická, moravské sbory bojující na Bílé Hoře atd.) a jsme přesvědčeni, že historie Moravy by se měla v plném rozsahu učit jak na moravských, ale i na českých školách.
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30
Školství, informace: ano.
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Budeme podporovat zvýšení úrovně školství v celé ČR. Ve školách by se měly vyučovat světové i naše dějiny v celé své šíři, které samozřejmě zahrnují i dějiny Moravy.
Koalice (KDU-ČSL) Cyril Svoboda 2002-06
Ano.
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Založte sdružení nebo hnutí, které se bude problematikou obsahu vyučování na školách zabývat a podá příslušné návrhy na změnu osnov a obsahu učebnic pro žáky Základních škol. Prvotní povinností politických stran není hájit regionální zájmy, ale tvořit smysluplné a srozumitelné zákony, které prospějí všem občanům, tedy i vám a vašim snahám. Je třeba vytvořit prostor pro podobná hnutí i názory.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Školství je potřeba řešit plošně, dějepis by se měl opravit poměrně kompletně, o historických pravdách by se samozřejmě učit mělo – dnes u nás platí, že co nějaká epocha, co dvacetiletí, tak se učí něco úplně jiného, zvráceného.
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
Naše školství je bohužel v neutěšujícím stavu. Budeme se snažit zlepšit jeho úroveň a to nejenom v otázce výuky moravských dějit, ale všeobecně.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Tady máte pravdu, školství jsou v tomto směru ledasčemu dlužno, to není jen problém moravanství. 
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13*
Tak. Ve svý oblasti programové školství klademe důraz na objektivitu v našem školství myslíme by se měla trošku zvýšit Takže i v tomhletom Vám v podstatě dáváme za pravdu.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
Tady v tomto státě skutečně chybí nauka o národu a národnostních menšinách žijící v České republice.
Budete v případě volebního úspěchu prosazovat, aby občané moravské národnosti měli podobně jako Rómové svoje vlastní pořady v ČT a vlastní tisk?
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30
Ano. Každé zpestření kulturní palety naší země považujeme za užitečné a vítané. Vážíme si moravského kulturního prostředí a považujeme za potřebné, aby bylo více vidět.
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30 
Vlastní moravské TV pořady: ano
tisk: ano, ale tisk je zcela soukromý, musí si jej vydávat sami.
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Jako Strana zelených to nebudeme prosazovat, je možné, že to budou prosazovat někteří naši členové, kteří budou tuto potřebu cítit. Jako Strana zelených to nebudeme prosazovat, je možné, že to budou prosazovat někteří naši členové, kteří budou tuto potřebu cítit.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Já osobně bych tím nechtěl moravanům ublížit. Pokud se pro svou degradaci sami rozhodnou, nebudu jim v tom bránit. Asi bych se v takovém případě zdržel hlasování.
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13* 
Nejen oni, jsme, byli by jsme rádi, kdyby je měli třeba i Slováci, Poláci a další.

 

Textové pole: Koalice (KDU-ČSL) Cyril Svoboda 2002-06
	Rámec práv národnostních menšin je dám zákonem o ochraně práv menšim. Nám půjde o jeho důsledné naplnění.
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Budeme-li cítit potřebu to udělat, budeme to podporovat systémem grantů a dotací, ale iniciativa musí vyjít od vás. Máte možnost petic a pokud jste organizovaní, nic vám nebrání požádat o grant či dotaci na vaši osvětovou činnost Ministerstvo kultury.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Asi ne, neprosazoval bych to systémem Rómů, připadá mi to až násilné, skoro by se to dalo přiřadit k pozitivní diskriminaci. Myslím, že je třeba spíš apelovat na lidi, aby si uvědomili, kam patří, odkud vzešli. Česká televize má svoje studia v Ostravě a Brně, Český rozhlas v každém větším městě, přece není problém, aby vysílala pro danou populaci, v tom svým městě, právě to jejich, ostravské studio se může zaměřit na moravskoslezskou větev, a Brno vyloženě na moravanství, na to pravé. 
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
Bohužel v současné době mají jakékoliv menšinové skupiny velmi malou možnost prosadit se v médiích (viz například pramalý výskyt názorů Humanistické aliance v médiích). Pokud ve volbách uspějeme, budeme se snažit zajistit mnohem větší prostor pro všechny minoritní nediskriminující a nenásilné skupiny obyvatel.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
A proč né, dyť na to má každý národ, národnostní menšina, žijící v demokratickém státě, právo.
Nebo podle Vašeho názoru moravský národ ani moravská národnost neexistují?
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30 
Dle našeho přesvědčení má každý člověk nezadatelné právo se s ohledem na svůj původ přihlásit ke své národnosti. Už skutečnost, že se část občanů České republiky hlásí k moravské národnosti je důvodem existence této národnosti.
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Každý občan má právo hlásit se k národnosti, k jaké chce.
Strana venkov – spojené občanské síly Veleba* 2002-06-06
Moravskou národnost neuznáváme. Její prosazování vnímáme jako idealistickou politiku, která je neprůchodná.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Já se k ní sám hlásím. Týká se to i republikánů, je to stanovisko celé strany - jak jsem říkal, na podzim 1992, když jsme zakládali moravský zemský sněm, ještě s jinejma stranama, a bylo to vlastně tenkrát z popudu SPR-RSČ, která se rozpadla, na dnešní Republikány Miroslava Sládka a nás. O panu Sládkovi těžko se bavit, ten Vám naslibuje modrý z nebe, jenom aby dostal prachy, tomu je to v podstatě jedno. Ale skupina, která dneska zastupuje naši stranu, se výrazně podílela na moravském zemském sněmu.
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
Moravský národ i moravská národnost samozřejmě existuje.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Čeština nedostatečně jemně odráží některé nuance v této oblasti. Jiné jazyky jsou na tom ostatně ještě hůř. Uznávám moravskou národnost, ale není to pro mne to samé jako romská nebo německá. Mimochodem - píšete a mluvíte moravsky?
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
Moravský národ existuje.
Jste pro takovou změnu hranic krajů, aby moravská území v českých krajích (části okresů Jindřichův Hradec, Svitavy, Ústí nad Orlicí) byla převedena do krajů moravských?
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30 
Ano, vyjádří-li s tím obyvatelé dotyčných území souhlas. Tento případ je podle nás jedním z příkladů záležitostí, které by se měly řešit místním referendem (viz programové prohlášení VPB).
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30 
Změna hranic: ano, pokud to schválí místní referendum. 
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Jsme pro to, aby hranice krajů byly totožné s přirozenými hranicemi regionů. Vaše otázka je určena především zmiňovaným krajům a lidem, kteří v těchto místech žijí.
Strana venkov – spojené občanské síly Veleba* 2002-06-06
Strana se touto otázkou nezabývala, já osobně bych byl pro.
Koalice (KDU-ČSL) Cyril Svoboda 2002-06
Změna hranic krajů je velmi zásadní věc a nelze k ní přistupovat jednorázově. Je nutné, aby byla dokončena reforma veřejné správy, kraje prošly zkušeností výkonu veřejné správy a v budoucnu nevylučuji možnost debaty nad změnou hranic krajů, ale musí jít o politickou úvahu směřovanou výrazně do budoucna.
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Pro změnu hranic krajů doporučujeme místní referenda, ostatně někde se tak už děje.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Celá dnešní situace mně silně připomíná padesátá léta, když vznikly umělé kraje, ty dnešní je vlastně kopírujou - podívejte se konkrétně na Vysočinu, což je kraj, v kterém žiji a kde se míchají dva české okresy se třemi vyloženě moravskými - a podle mě to neznamená nic jinýho, než aby lidi zapomněli na svůj moravský původ a vnutilo se jim teďka něco o Vysočině, o Horňácku, a tak dále, zemsky hranice jsou tady dány po staletí a měly se respektovat.
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
Nechceme rozhodovat za občany této republiky. Pokud se pro změnu územního uspořádání vysloví dostatečný počet lidí žijících v daném regionu, necháme v tomto regionu na tuto otázku vypsat referendum.
Republikáni Miroslava Sládka Miroslav Sládek 2002-06-13
Určitě. Samozřejmě to je Morava, jde prostě o záměrné trhání území do pseudokrajů, aby se Morava a Čechy - i Čechy! – vymazaly, protože se tím připravuje stadium, kdy se z nich stanou jakési bezpohlavní regiony, které potom budou moci být bez problémů přiděleny ke Spolkové republice Německo. Je to trhání historických hranic, vždyť přece existuje do teďka zemská brána, a tak dále, trhání přirozených hranic, které vznikaly historicky - a má to za cíl vymazat tradiční dělení.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Hranice krajů se mi z hlediska Evropy zdají naprosto nepodstatné. Okresy by měly mít právo samy si rozhodnout, do kterého kraje (a tím pádem i případně Země budou patřit).
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13*
My jsme vůbec proti tomu krajskému uspořádání, jaký je, protože tady nerespektuje historické hranice. 
Česká strana národně sociální 2002-06-13
Určitě.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
Souhlasím.
Jste pro změnu názvu České republiky na Českomoravskou republiku (ev. pro jiný název státu)?
Volba pro budoucnost Daniel Zajíc 2002-05-30 
Nikoliv, již proto, že by se jednalo o několikátou změnu názvu za posledních 12 let, což nepovažujeme za mezinárodně důvěryhodné (mnozí lidé i politici v jiných částech světa dosud ani nezaznamenali, že se již nejmenujeme Československo). Většina evropských států také zachovává jednotný většinový název státu, přestože mají i silné menšiny (Belgie, Holandsko, Dánsko, Švédsko atd.), v mnoha případech procentuálně ještě silnější a kulturně i jazykově odlišnější, než je tomu v případě české a moravské národnosti.
Kromě toho jsme přesvědčeni, že státnost je mimo jiné vymezena i vlastním jazykem a Moravané (na rozdíl od Slováků) odlišný jazyk nemají. (na námitky týkající se moravského dialektu odpovídáme poukazem na např. chodský dialekt ze Západních Čech, který se od spisovné češtiny v mnohém liší ještě více než moravské dialekty).
Akce za zrušení senátu a proti vytunelování důchodových fondů F. Pillmann 2002-05-30 
Změna názvu: nebudeme bránit referendu, ale ani ho sami nevyvoláme.
Strana zelených Václav Kolář 2002-05-31
Nejsme pro změnu názvu ČR. 
Strana venkov – spojené občanské síly Veleba* 2002-06-06
Názvy států se mění v revoluční době. Dnes pro nás změna názvu státu není aktuální.
Koalice (KDU-ČSL) Cyril Svoboda 2002-06
Jako konzervativní člověk si myslím, že Česká republika je správný název.
Cesta změny Jiří Lobkowitz 2002-06
Myslím, že by se mělo na toto téma diskutovat. Jsem pro. Je jisté, že v této zemi se některé otázky neřešily a mnoho z nich si žádá opravdu hluboké rozvahy. Kraje, například, vznikly velmi násilně a adminisrativně bez ohledu na jejich historickou paměť a identitu. Příklad je třeba kraj Vysočina. Děkuji za zajímavý námět. Ale jistě chápete, že já sám nemohu prosazovat změnu názvu. Ale je to zajímavý nápad.
Demokratická liga Vladimír Velíšek 2002-06-06
Změnu názvu státu může podle našeho názoru odsouhlasit pouze celostátní referendum, kterému ovšem musí předcházet široká diskuze historiků, etnologů, lingvistů, a občanů.
Republikáni Loukota 2002-06-09**
Sám za sebe bych řekl - v podstatě ano, Morava by měla mět zastoupení v názvu státu. V dobách, kdy jsem ještě jako poslanec parlamentu zastupoval Českou republiku na půdě Rady Evropy, byly problémy s Českem, je to vlastně takovej zparchantělej název, když to mám říct upřímně, Česká republika – to se nikomu vyslovovat nechtělo, Česko vlastně kopíruje to, co kdysi vymyslel Hitler jako Tschechei, a věřím tomu, že kdyby se do názvu státu zakomponovala Morava, že Moravsko-česká nebo dejme tomu Moravská republika, by asi byla rozumnější, srozumitelnější světově – na půdě naší strany jsme ale až tak dalece nešli.
Humanistická aliance Jan Tamáš 2002-06-09
I o této otázce bychom v případě dostatečně velkého zájmu obyvatel ČR nechali rozhodnout právě je.
Strana demokratického socialismu Milan Neubert 2002-06-13 (kandiduje jenom v Čechách)
Vždyť je to přece skoro jedno. Snad ale přece jen bych nešel na Böhmen und Mähren. A co Vy, byl byste pro Českomoravskoslezskoromskoněmeckou republiku? To už bych byl možná radši pro název "Srdce Evropy".
Národně demokratická strana Kopal 2002-06-13*
Myslím, že Česká republika respektuje uspořádání státu. Jsme proti tomu, aby se používal název Česko. Název Česká republika nám nevadí, mně to připadá, že zahrnuje všechny části státu.
Rómská občanská iniciativa Ličartovský 2002-06-14*
Českomoravská republika není to pravé, co by mělo existovat, víc se mi líbí Česká republika, ale pokud by to si to lid žádal, a Moravané, tak proč ne, na to má každej národ právo, se nazývat tak, jak vychází z historie a z toho, odkud přišel.

Strana zdravého rozumu Petr Hannig 2002-05-31 (ke všem otázkám)
Strana zdravého rozumu se domnívá, ze by mìlo být obnoveno zemské zřízení a zachovány historické zemské hranice.
Sdružení nezávislých Milan Marko 2002-05-31 (ke všem otázkám)
Myslím, že ke všem národnostním menšinám je nutno přistupovat stejně. K moravské stejně jako třeba k chodské. Ve všech obcích, kde žije více než 10 % Moravanů, je nutno zavést dvojjazyčné nápisy a tam, kde je dost dětí, zřídit menšinové školy s moravským vyučovacím jazykem. Jinak Moravané vymřou !!!
Strana naděje Daniel Kvasnička 2002-06-04 (ke všem otázkám)
Nejsme pro násilné oddělování a nacifikaci nynějšího státního území ani jiné vnější intervence pro Moravany či Slezany. Směřujeme do Evropy, která se spojuje po vnější stránce. Vážíme si však Moravanů jako národnosti, která s námi užívá jeden jazyk a jednu zemi. laskavější a otevřenější slovník  vůči Moravě, jejím pocitům  a náladám. jistě by se o Moravě mělo mluvit a velice palčivé otázky, které jste nastínil trpělivě vysvětlovat. Necítím se jako čech nijak nadřazený nad Moravany. Zmínil -li jste Romy, jejich situace je citlivější. Moravany nikdo nevyhlazoval, mají tradičně svou zemi, inteligenci, historii, poezii i prózu... Rómové nemají nic. Nicméně, nemají být pozitivně diskriminováni ani oni...
Přeji hodně zdaru, myslím, že naše debata bude pokračovat, těším se na odpovědi. 
Unie svobody Marvanová 2002-05-30 (ke všem otázkám) bez odpovědi
Humanistická aliance Dana Feminová 2002-06-09 (ke všem otázkám)
V kontextu toho, co se děje dnes v celé Evropě a světě vůbec, myslím že nejde odpovědět na Vaše jednotlivé dotazy tak, jak jste je položil. Myslím, že v kontextu Evropské unie  a globalizace by bylo nesmyslné hovořit o státotvorných menšinách a dalších menšinách...atd. 
Problém vidíme spíše tak, že je nezbytné se naučit obecně respektovat různorodost různých kultur a chápat ji jako obrovské bohatství. Určitě by nepomohlo změnit název naší republiky, kdyby se nezměnil způsob, jakým se rozhoduje a jak respektujeme potřeby různých regionů, jak jsme schopni spolu komunikovat a vyjít si vstřict a vytvářet vzájemné spolužití s všestraným respektem, vzájemnou tolerancí a spoluprací. Konkrétní problém Moravy věříme, že by se vyřešil důslednou decentralizací - aby lidé v místě kde žijí, měli skutečnou možnost rozhodovat o všech záležitostech, které se jich bezprostředně týkají. To, že ve školách by se mělo vyučovat více o historii toho konkretního místa kde se škola nachází, nám take přijde jako samozřejmost, ale také to vidíme platné obecně - pro Moravu stejně jako například pro Jihočeský kraj.
Komunistická strana Čech a Moravy Hana Svobodová (Tiskové oddělení ÚV KSČM) 2002-06-14 (ke všem otázkám)
Odpovídám stručně: Žádný z uvedených záměrů KSČM ve svém volebním programu nemá.

*volně podle telefonického rozhovoru (na rozdíl od ostatních odpovědí, které jsou doslovně citovány.)
**stylisticky (nikoli obsahově) upraveno podle telefonického či osobního rozhovoru.

 

MORAVANSTVI NA VEBOVÉX STRÁNKÁX VOLEBNIX STRAN:

Moravská demokratická strana oznává moravskó národnosť, je pro obnoveni země Morave

Hnoti samosprávné Morave a Slezska oznává moravskó národnosť, je pro obnoveni země Morave

Česká pravica neoznává moravskó národnosť, je pro obnoveni země Morave

Cesta změne připóšti obnoveni země Morave  (tato informace néni z vebovéx stránek, ale z novin)

Národně demokratická strana - podle stanov má tato strana zemskó organizaco pro Moravo a Slezsko

Republíkáni Miroslava Sládka - strana má sekretariát pro Moravo a pořádá konference pro Moravo

(Rómská občanská iniciativa ? - strana má místopředsedo pro Moravo: Miroslav Karika a místopředsedo pro Slezsko: Jozef Baláž)

 

2002-05-06

Brno, Žerotínovo náměsti, Bílé dum

otázka: Moravské národ v ČR

Miloš Zeman nestojime Vám za odpověď?   

Vladimír Špidla Moravani národem só!

VOLBE 2002

KEHO BE VOLIL MORAVSKÉ NÁROD?

 

z dnešnix poslancu Poslanecké sněmovne Parlamento ČR?

ČSSD Zdeněk Koudelka (Morava)

        - návrh na zrovnoprávněni moravskyho národa aj.

ČSSD Vladimír Špidla (Čexe)

        - oznává moravské národ

hlasovale pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

ČSSD Vlastimil Aubrecht (Čexe)

ČSSD Jarmila Boháčková (Čexe)

ČSSD František Brožík (Čexe)

ČSSD Jiří Brtnický (Morava)

ČSSD Karel Černý (Morava)

ČSSD Rostislav Čevela (Čexe)

ČSSD Pavel Dostál (Morava)

ČSSD Milada Emmerová (Čexe)

ČSSD Andrej Grega (Čexe)

ČSSD Stanislav Gross (Čexe)

ČSSD Václav Grüner (Čexe)

ČSSD Josef Hojdar (Čexe)

ČSSD Pavel Hönig (Morava)

ČSSD Vladimír Hradil (Morava)

ČSSD Yvona Jungová (Morava)

ČSSD Miroslav Kapoun (Morava)

ČSSD Robert Kopecký (Čexe)

ČSSD Jan Kostrhun (Morava)

ČSSD Zdeněk Koudelka (Morava)

ČSSD Michael Kuneš (Čexe)

ČSSD Jitka Kupčová (Čexe)

ČSSD Antonín Macháček (Morava)

ČSSD Jaroslav Maňásek (Čexe)

ČSSD Radko Martínek (Morava)

ČSSD Světlana Navarová (Čexe)

ČSSD Hana Orgoníková (Čexe)

ČSSD Jaroslav Palas (Morava)

ČSSD Břetislav Petr (Morava)

ČSSD Luděk Polášek (Morava)

ČSSD Olga Sehnalová (Morava)

ČSSD Jaromír Schling ((Morava))

ČSSD Ladislav Skopal (Morava)

ČSSD Martin Starec (Čexe)

ČSSD Zdeňka Stránská (Morava)

ČSSD Zdeněk Škromach (Morava)

ČSSD František Španbauer (Čexe)

ČSSD Vladimír Špidla (Čexe)

ČSSD Vlasta Štěpová (Čexe)

ČSSD Rudolf Tomíček (Čexe)

ČSSD Milan Urban (Čexe)

ČSSD Jiří Václavek (Morava)

ČSSD Josef Vejvoda (Čexe)

ČSSD Miloslav Vlček (Morava)

ČSSD František Vnouček (Čexe)

ČSSD Vojtěch Vymětal (Morava)

ČSSD Lubomír Zaorálek (Morava)

ČSSD Eduard Zeman (Čexe)

ČSSD Jan Žižka (Čexe)

 

1x hlasovale pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

ČSSD Jiří Hofman (Morava)

ČSSD Dušan Tešnar (Morava)

 

KDU-ČSL Cyril Svoboda (Čexe)

- zastal se moravskyho národa

2x hlasovale pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

KDU-ČSL Jan Grůza (Morava)

KDU-ČSL Tomáš Kvapil (Morava)

 

KSČM Dalibor Matulka (Morava)

- zastal se moravskyho národa

2x hlasovale pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

KSČM Vojtěch Filip (Čexe)

KSČM Zdeněk Klanica (Morava)

KSČM Svatomír Recman (Morava)

1x hlasovale pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

KSČM Jaroslav Štrait (Čexe)

KSČM Ludmila Brynychová (Čexe)

KSČM Pavel Hojda (Čexe)

KSČM Josef Houzák (Čexe)

KSČM Jaromír Kohlíček (Čexe)

KSČM Karel Vymětal (Morava)

 

 

2x hlasoval pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

ODS Petr Pleva (Morava) – ale v rozporo s tim je jeho negativni projev na adreso moravskyho národa!

1x hlasoval pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

ODS František Pejřil (Morava)

 

1x hlasovale pro vrácení Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju:

US Václav Krása (Čexe)

US Petr Mareš (Čexe)

US Pavel Němec (Čexe)

US Ivan Pilip (Čexe)

 

z dalšix kandidátu Poslanecké sněmovne Parlamento ČR?

- za postoj k moravanstvi

ČSSD Zuzana Domesová (Morava)

 

KEHO BE NEVOLILA MORAVA?

z dnešnix poslancu Poslanecké sněmovne Parlamento ČR?

ČSSD Zdeněk Jičínský (Čexe)

ČSSD Jaromír Schling (Čexe)

        (ale hlasoval pro vráceni Moravskotřebovska a Jevíčska do moravskéx kraju!)

ČSSD Miloš Zeman (Čexe)

KDU-ČSL Libor Ambrozek (Morava) ?

KDU-ČSL Jan Kasal (Morava)

ODS Václav Klaus (Čexe)