Dagmar Lahnerová MoDS

www.lahnerova.cz

Volby do Senátu Parlamentu České republiky  25.-26.10.2002


  Výsledky hlasování za obvod

Obvod:

69

Frýdek-Místek

 

Číslo

Kandidát

Volební
strana

Navrhující

strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

Příjmení, jméno

Tituly

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

1

Kopecký František

Ing. 

ODS

ODS

ODS

5 968

0

22.62

0.00

2

Stolař Zdeněk

PhDr. 

ODA

ODA

ODA

2 590

0

9.81

0.00

3

Lukša Pavol

 

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

5 146

0

19.51

0.00

5

Mojžíšek Lev

JUDr. 

NK

NK

BEZPP

1 053

0

3.99

0.00

6

Vrba Ivan

Mgr. 

KSČM

KSČM

KSČM

5 537

0

20.99

0.00

8

Lahnerová Dagmar

 

MoDS

MoDS

MoDS

532

0

2.01

0.00

9

Postl Hans

 

NK

NK

BEZPP

554

0

2.10

0.00

10

Vašínková Věra

 

ČSSD

ČSSD

ČSSD

4 996

0

18.94

0.00

 

 

Pavel Dohnal HSMS

KANDIDÁT DO SENÁTU

VOLBY 25. a 26. října 2002

 

Moravané ozvěme sa

6

 

Ing. Pavel Dohnal

HNUTÍ SAMOSPRÁVNÉ MORAVY A SLEZSKA

 

 

Vážení spoluobčané,

za několik dní se uskuteční další letošní vol­by, a to volby senátní. Ve volbách do nepříliš oblíbe­ného Senátu, kdy se volí v každém obvodě jen jeden senátor, však může uspět i kandidát s tzv cenzuro­vanou problematikou. Takovou se stala a stále je otázka územně-správního, ekonomického a du­chovně-kulturního postavení Moravy. Vzhledem k tomu, že se touto problematikou už několik let intenzivně zabývám a že jsem přesvědčen o možnosti jejího řešení parlamentní cestou, usiluji o získá­ní senátorského mandátu.

Každý z nás asi nejvíce vnímá ekonomickou diskriminaci obyvatel, obcí, firem nebo organizací Moravy a to především na úkor Prahy. Tento stav je způsoben přetrvávajícím, centralistickým finančně přerozdělovacím systémem, ovládaným pražskými parlamentními politickými stranami. Jeho výsledkem je i skutečnost, že hospodářská úroveň Prahy už dosáhla 128 % úrovně zemí EU, zatímco moravské kraje dosahují pouze 54 %.

Věřím, že případné získání mandátu mně s podporou mimopražských poslanců a senátorů umožní předkládat takové návrhy zákonů, jejichž schválení povede ke změně tohoto stavu.

V případě zvolení však budu moci jistě spl­nit jeden slib. Zemská rada Hnutí samosprávné Moravy a Slezska souhlasila s mým návrhem, aby dvě třetiny finančních prostředků, získaných za můj případný mandát, dala k dispozici na prohlubo­vání tradic Moravského Slovácka. Po dobu šesti let by tak mohlo být každý rok mezi folklorní sou­bory, organizátory národopisných slavností a fes­tivalů a další aktivity Horňácka a Dolňácka rozděleno 600 000,- Kč. Toto rozhodnutí je naším konkrétním příspěvkem k uchování vědomí vlast­ní identity a poznání vlastních kořenů, potřebných k tomu, abychom i my mohli dědictví otců předá­vat dalším generacím.

 

Pavel Dohnal

 

VOLBY DO SENÁTU

 

 

V PŘÍPADĚ ZVOLENÍ SENÁTOREM:

 

· PŘEDLOŽÍM NÁVRHY ZÁKONŮ

- o snížení počtu krajů ze 14 na 5 (kraj moravský, mo­ravskoslezský, jihočeský, severočeský a Praha)

- o novém členění krajů na statistické jednotky NUTS 3 pro příjem státních a evropských dotací (moravský kraj členěný na Brněnsko, Vysočinu, Podyjí, Hanou, Valašsko a Slovácko)

- o snížení počtu senátorů z 81 na 54 (27 senátorů z Moravy a 27 senátorů z Čech)

o zrovnoprávnění občanů české a moravské národ­nosti v České republice

 

· PODPOŘÍM PŘEDEVŠÍM NÁVRHY ZÁKONŮ

- o přímé volbě starostů, hejtmanů a prezidenta

- o zavedení referenda na obecní, krajské a celostátní úrovni, včetně referenda o vstupu do EU

- o daňových změnách, které umožní obcím, městům a krajům financování činnosti a rozvoje ze svých zdrojů - - které budou respektovat zásady křesfanské morálky a občanské spravedlnosti

 

- budu hlasovat pro kandidáta na prezidenta, který pod­poří návrhy na spravedlivé státoprávní a územ­něsprávní postavení Moravy v České republice

- budu otevřeně informovat o negativních dopadech vstupu do EU tak, aby občané Moravy a Čech měli í tyto informace při rozhodnutí o začlenění České republiky do EU

- budu trvat na prosazení požadavků moravských zemědělců a vinařů při jednání o vstupu ČR do EU - budu proti prodeji zemědělské půdy zahraničním zájemcům a proti vlastnictví půdy společnostmi se zahraniční účastí

- budu proti rozšiřování obchodních sítí zahraničních řetězců, které vedou k likvidaci domácích obchodní­ků a následně výrobců a zpracovatelů

- pomohu řešit problémy všem obyvatelům, obcím, firmám a organizacím Horňácka a Dolňácka, které se na mne obrátí s žádostí o pomoc

 

VOLBY DO SENÁTU

 

 

Na posledním, červnovém zasedání členských stran European Free Alliance proběhly  také konzultace Moravanů se zástupci jednotlivých evropských historických regionů. Na snímku je Pavel Dohnal s poslancem Evropského parlamentu panem Eriquem Wynem z Walesu. Ve Walesu proběhlo v roce 1997 úspěšné referendum o obnovení waleského parlamentu a za dva roky později byl parlament po 717 letech obnoven. Snad Moravané nebudou po zrušení moravskoslezského parlamentu v roce 1948 čekat na obnovení svého parlamentu tak  dlouho.

 

U příležitosti návštěvy Moravy v červenci letošního roku udělila Jeho výsost Michael J.A.Steward, 7. hra­bě s (sic!) Albany a princ Skotska de iure ve slavnost­ních prostorách Židlochovického (sic!) zámku Pavlu Dohnalovi Záslužný kříž III. stupně Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana za dosavadní činnost, kterou vykonal pro rozvoj a důstoj­né postavení Moravy mezi zeměmi Evropy.

 

VOLBY DO SENÁTU

 

 

VÍTE ŽE ...

 

...v letošním roce uplynulo 1180 let od oficiální­ho vstupu Moravanů mezi národy římského křes­tanského univerza. Moravané jsou podle písemných pramenů jmenováni mezi vyslanci východních Slovanů na obecném sněmu, který v roce 822 svolal římský císař Ludvík Pobožný do Frankfurtu

 

...příští rok uplyne 1140 let od uzavření dohody, podepsané v roce 862 mezi královstvím Moravanů a východní Římskou říší (Byzancí), jako dvě­ma subjekty mezinárodního práva. Součástí této dohody bylo také vyslaní mise vedené Cyrilem a Metodějem na Moravu. Její zásluhou se Mora­va stala kolébkou slovanské vzdělanosti

 

...v letošním roce uplynulo 820 let od vzniku mar­krabství Moravského. Moravské markrabství bylo od roku 1182 po celou dobu samosprávným, svébytným, státoprávným územím, rovnopráv­ným s královstvím Českým až do roku 1918, kdy se stalo součástí Československé republiky

 

...v příštím roce uplyne 55 let od zrušení Morav­skoslezské země, která svým postavením v Česko­slovenské republice až do roku 1948 navazovala na tradice Moravského markrabství.

 

…bezprostředně po "sametové" revoluci, 9, květ­na 1990, přijalo Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky usnesení, ve kte­rém považuje zrušení Moravskoslezské země za akt nespravedlivý a poplatný totalitní byrokratic­ko centralistické praxi, za krok, který byl v rozporu s principy demokracie a samosprávy a který tak podstatně přispěl k deformovanému vývoji v čes­koslovenské společnosti

 

... tento stav trvá dodnes

 

VOLBY DO SENÁTU

 

                                

ING. PAVEL DOHNAL

 

narozen 4. května 1961 v Uh.Hradišti

absolvent VUT Brno. FS. katedry ekonomiky a řízení

jednatel obchodní společnosti

bydliště Hluk, ženatý, manželka Jana 36 let, synové Jakub 16 let, Martin 15 let, Jan 13 let, Štěpán 9 let, Vojtěch 4 roky

 

předseda Hnutí samosprávné Moravy a Slezska

HSMS je politické hnutí, které usiluje o obnovu samosprávného zřízení na Moravě a ve Slezsku v jejich historických hranicích

 

prezident Svazu Moravanů

Svaz Moravanů je občanské sdružení, které usiluje o zákonné zrovnoprávnění občanů moravské a české národnosti v České republice

 

zástupce Moravanů v European Free Alliance

EFA je frakce Evropského parlamentu, která hájí v Bruselu zájmy nestátních národů (Skotů, Velšanů, Vlámů, Savojanů, Katalánců, Moravanů a dalších)

 

člen zastupitelstva města Hluku

 

člen výkoknného výboru TJ Spartak Hluk

 

KONTAKT:

 

Veselská 724, 687 24 Uh.Ostroh

Tel.: 572591181

Fax: 572591186

p.dohnal@email.cz

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky  25.-26.10.2002


  Výsledky hlasování za obvod

Obvod:

81

Uherské Hradiště

 

Číslo

Kandidát

Volební
strana

Navrhující

strana

Politická
příslušnost

Počty hlasů

% hlasů

Příjmení, jméno

Tituly

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

1

Páč Josef

PhDr. 

KSČM

KSČM

BEZPP

3 178

0

14.16

0.00

2

Mišák Stanislav

MVDr. 

ČSSD

ČSSD

ČSSD

2 559

0

11.40

0.00

3

Šupka Ladislav

Ing. 

ODA

ODA

BEZPP

1 232

0

5.49

0.00

5

Vaculík Josef

Ing. 

KDU-ČSL

KDU-ČSL

KDU-ČSL

7 686

0

34.26

0.00

6

Dohnal Pavel

Ing. 

HSMS

HSMS

HSMS

1 181

0

5.26

0.00

8

Tichavský Květoslav

 

ODS

ODS

ODS

3 741

0

16.67

0.00

9

Deml Jiří

Ing. 

SNK

SNK

BEZPP

2 854

0

12.72

0.00